Banner 1
113學年度南華大學分發入學
南華大學管理學院國際企業學士學位學程
9屆學程學會幹部名單
職稱 中文姓名 英文姓名 Facebook
會長 林褘珊 LIN HUEI-SHAN 林褘珊
副會長兼 歐瑄瑀 OU HSUAN-YU Ou Hsuan Yu
文書長 趙家福 ZHAO JIA-FU 趙家福
執行秘書 李宸豐 LI CHEN-FENG 李宸豐
財務長 尤仁秀

YU JEN-HSIU

仁秀
器材長 劉奕廷
LIU YI-TING
Luffy Liu
美宣長 王雅嬪 WANG YA-PIN Yazhen Wang
活動長 陳宣文 CHEN XUAN-WEN 陳宣文
機動長
 盧麗莎 
LUN CHAN NISA Channisa Lun
資訊 林昱汝 LIN YU-RU 李宸豐
 
 

 
 
   

 恭賀國企學程通過「華文商管教育認證組織(ACCBE)」四年期(2020-2024)
 
Mobile Menu